อัตตลักษณ์/จุดเด่น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดตั้งบริษัททัวร์นำเที่ยวเชิงนิเวศ (จำลอง) เพื่อส่งเสริมหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว โดยดำเนินการด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการจัดนำเที่ยว ภายใต้แนวคิดและหลักการ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการจัดนำเที่ยวให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และเป็นกระบวนการในการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

“เราจะนำพาท่านเดินบนเส้นทางสีเขียว ภายใต้แนวคิด ท่องเที่ยวสนุกสนาน บนพื้นฐานการอนุรักษ์ จักต้องศึกษา นำพารายได้สู่ชุมชน”

ท่องเที่ยวสนุกสนาน เป็นการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจภายในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศบนพื้นฐานการอนุรักษ์ เป็นการท่องเที่ยว ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมจักต้องศึกษา เป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ความประทับใจเพื่อสร้างความตระหนัก และปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องทั้งต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นำพารายได้สู่ชุมชน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างงาน และ กระจายรายได้ ซึ่งส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันดีงาม

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ทั้งหมด

คลิปวิดีโอ

ทั้งหมด

ที่พัก

ทั้งหมด

กิจกรรม

ทั้งหมด

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งหมด