อัตตลักษณ์/จุดเด่น

ปณิธาน : เพื่อการดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม สังคม/วัฒนธรรม ตามรอยทาง ศาสตร์พระราชา

กระบวนการ : นักศึกษามหาวิทยาลัย แม่โจ้- ชุมพร ได้รวมกลุ่มคนจิตอาสา ที่ชอบเที่ยว เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ผ่านรูปแบบการเที่ยวรับใช้สังคมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามความต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวมกลุ่มคนจิตอาสารับใช้สังคม โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

2. เพื่อให้กลุ่มเยาวชนเรียนรู้บริบทชุมชนบนพื้นฐานธรรมชาติ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านรูปแบบการเที่ยวรับใช้สังคม

3. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และร่วมรับใช้สังคมตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

“ให้พวกเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และพัฒนาชุมชน ภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร”

แผนการดำเนินกิจกรรม : การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วยศาสตร์พระราชา และร่วมพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ทั้งหมด
"ธรรม" ความจริงให้ปรากฏ ปี 61
สัมนาเชิงปฏิบัติการ "ธรรม" ความจริงให้ปราก...
กองกำลัง "เที่ยว" บ้านบางสน
ทำคอกปูเปี้ยว 3 สถาบันการศึกษา ณ ชุมชนบาง...
กองกำลัง "เที่ยว" บ้านบากแดง
ปลูกป่าให้ช้างสร้างป่าให้คน ณ บ้านบากแดง อ...
กองกำลัง "เที่ยว " ชุมชนเกาะพิทักษ์
ร่วมรับใช้สังคมกิจกรรมประเพณีวิ่งแหวกทะเลช...

"ธรรม" ความจริงให้ปรากฏ ปี 60
สัมนาเชิงปฏิบัติการ "ธรรม" ความจริงให้ปราก...
กองกำลัง "เที่ยว" เรือใบโบราณ
ร่วมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นป...
พัฒนาโรงเรียนสอนขับเรือ ชุมชนบ้านแหลมนาว จังหวัดระนอง
พัฒนาโรงเรียนสอนขับเรือ ชุมชนบ้านแหลมนาว จ...
กองกำลัง "เที่ยว" บ้านครูจำเรียง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านครูจำเรี...

คลิปวิดีโอ

ทั้งหมด
พื้นที่เพาะฝันบัณ...
กองกำลัง "เที่ยว"...
รายการ คนรักษ์โลก...

ที่พัก

ทั้งหมด

กิจกรรม

ทั้งหมด

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งหมด