อัตตลักษณ์/จุดเด่น

ปณิธาน : เพื่อการดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม สังคม/วัฒนธรรม ตามรอยทาง ศาสตร์พระราชา

กระบวนการ : นักศึกษามหาวิทยาลัย แม่โจ้- ชุมพร ได้รวมกลุ่มคนจิตอาสา ที่ชอบเที่ยว เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ผ่านรูปแบบการเที่ยวรับใช้สังคมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามความต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวมกลุ่มคนจิตอาสารับใช้สังคม โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

2. เพื่อให้กลุ่มเยาวชนเรียนรู้บริบทชุมชนบนพื้นฐานธรรมชาติ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านรูปแบบการเที่ยวรับใช้สังคม

3. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และร่วมรับใช้สังคมตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

“ให้พวกเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และพัฒนาชุมชน ภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร”

แผนการดำเนินกิจกรรม : การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วยศาสตร์พระราชา และร่วมพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ทั้งหมด
กองกำลัง "เที่ยว " ชุมชนเกาะพิทักษ์
ร่วมรับใช้สังคมกิจกรรมประเพณีวิ่งแหวกทะเลช...
พัฒนาโรงเรียนสอนขับเรือ ชุมชนบ้านแหลมนาว จังหวัดระนอง
พัฒนาโรงเรียนสอนขับเรือ ชุมชนบ้านแหลมนาว จ...
กองกำลัง "เที่ยว" บ้านครูจำเรียง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านครูจำเรี...
กองกำลัง "เที่ยว" บ้านบากแดง
ปลูกป่าให้ช้างสร้างป่าให้คน ณ บ้านบากแดง อ...

กองกำลัง "เที่ยว" บ้านบางสน
ทำคอกปูเปี้ยว 3 สถาบันการศึกษา ณ ชุมชนบาง...
"ธรรม" ความจริงให้ปรากฏ ปี 61
สัมนาเชิงปฏิบัติการ "ธรรม" ความจริงให้ปราก...
"ธรรม" ความจริงให้ปรากฏ ปี 60
สัมนาเชิงปฏิบัติการ "ธรรม" ความจริงให้ปราก...
กองกำลัง "เที่ยว" เรือใบโบราณ
ร่วมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นป...

คลิปวิดีโอ

ทั้งหมด
รายการ คนรักษ์โลก...
พื้นที่เพาะฝันบัณ...
กองกำลัง "เที่ยว"...

ที่พัก

ทั้งหมด

กิจกรรม

ทั้งหมด

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งหมด