ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ จุดชุมวิว 4 ทะเลเขานมสาว   1200 บาท
คำอธิบาย : เป็นเส้นทางที่ใช้เวลาเดินเท้าทา่มกลางป่าสมบูรณ์หลากพืชพรรณ

พิชิตยอดเขาสูง 997 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร
การเตรียมตัวก่อนการทำกิจกรรม : ชุดเดินป่าที่กระทัดรัดพร้อมอุปกรณ์เเค้มปิ้ง ไม่เป็นโรคประจำตัวที่ต้องดูแล

ตัวเองสูง

รูปภาพประกอบ

ค่ำทะเลดาว
เช้าทะเลหมอก

แดดออกทะเลป่า
สนธยาทะเลอันดามัน