ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เดินป่าชมดอกบัวผุด   300 บาท
คำอธิบาย : เป็นเส้นทางเดินเท้าท่ามกลางป่าธรรมชาติสัมผัสกับพืชสมุนไพรหลากชนิด

และดวกบัวผุดที่หาดูยาก ระยะทางไปกลับประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถชม

ได้ทั้งปี
การเตรียมตัวก่อนการทำกิจกรรม : แต่งตัวรัดกุมพร้อมสำหรับเดินป่า

รูปภาพประกอบ

ดอกบัวผุดบานเต็มที่
บัวผุดแบบตูม

บัวผุดกำลังบาน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ