สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มล่องแพมาลินบริการ อำเภอพะโต๊ะ