อัตตลักษณ์/จุดเด่น

สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) ดำเนินการภายใต้ปณิธานร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวางทิศทางเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิกเครือข่าย และขยายแนวคิดดังกล่าวสู่แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยงในจังหวัดใกล้เคียง

การดำเนินกิจกรรมของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความเข็มแข็ง และความร่วมมือระหว่างชุมชนสมาชิกภายในองค์กรเครือข่ายฯ รวมทั้งความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่ชุมชนสมาชิก ผ่านการดำเนินการแบบพี่ดูแลน้อง อันหมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนสมาชิกที่มีการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีบทเรียนด้านการจัดการ ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์สู่ชุมชนที่เพิ่งดำเนินการ หรือชุมชนที่คิดจะดำเนินการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นผู้ประสานหลักระหว่างชุมชนสมาชิก โดยกิจกรรมหลัก คือ การประชุมแบบสัญจร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว บทเรียนการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และให้กำลังใจแก่ชุมชนสมาชิกที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว และเพื่อประเมินผลการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการร่วมกันวิภาครูปแบบการจัดการของชุมชนเจ้าภาพ

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ทั้งหมด
ประชุมเครือข่าย การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ชุมพร
ประชุมเครือข่าย การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ชุ...
วิ่งแหวกทะเล สู่...เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
วิ่งแหวกทะเล สู่...เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 13...

คลิปวิดีโอ

ทั้งหมด

ที่พัก

ทั้งหมด

กิจกรรม

ทั้งหมด

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งหมด