อัตตลักษณ์/จุดเด่น

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคลองเรือมีการพัฒนาก่อเกิดแบบไม่รู้ตัว มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป กล่าวได้ว่าโครงการ “ คนอยู่ ป่ายัง ” ที่มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกคนในชุมชนให้เห็นประโยชน์การพึ่งพิงอาศัยกันระหว่างคนกับป่า เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้น

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ทั้งหมด

คลิปวิดีโอ

ทั้งหมด

ที่พัก

ทั้งหมด

กิจกรรม

ทั้งหมด
กิจกรรมการท่องเที่ยวของบ้านคลองเรือ
บ้านคลองเรือเป็นพื้นที่ต้นน้ำ จึงมีความสมบ...

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งหมด