ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ ศึกษาดูงาน (อาหารเที่ยง และอาหารว่าง 1 มื้อ)   150 บาท
คำอธิบาย : ศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีจินตนา ในพื้นที่ 1 ไร่ โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน ร่วมเก็บพืชผักพื้นบ้านนำมาปรุงอาหารและเก็บผลไม้ตามฤดูกาลภายในสวนเกษตรอินทรีย์