ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ ศึกษาดูงาน (อาหารว่าง 1 มื้อ)   100 บาท
คำอธิบาย : เรียนรู้วิถีจินตนา ในพื้นที่ 1 ไร่ โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน ร่วมเก็บพืชผักพื้นบ้านนำมาปรุงอาหารและเก็บผลไม้ตามฤดูกาลภายในสวนเกษตรอินทรีย์ พร้อมอาหารว่าง 1 มื้อ