ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อโปรแกรม ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ
คำอธิบาย : - การเข้าเยี่ยมชมด้วยตนเองไม่คิดบริการใดๆ หรือหากมาเป็นกลุ่มนักศึกษาดูงานทางศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นมาบรรยาย ต้องมีการติดต่อล่วงหน้า - ที่พักโฮมสเตย์คืนละ 100บาท/คน - ค่าอาหาร มื้อละ 70 บาท/คน - ค่าอาหารว่างมื้อละ 30 บาท/คน